Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Public relations    
Marrëdhënie me publikun  
Përdorimi i lajmeve ose mediave të shtypit për biznes, për të shkruar artikuj pozitivë për një kompani ose produkt. Kultivimi i marrëdhënieve të mira me përfaqësuesit e mediave të shkruara.
 
Account executive    
Menaxhues relacioni me klientë  
Personi brenda një agjencie reklamimi që përfaqëson këtë te klienti. Ky person ndërlidh agjencinë e reklamimit me kompaninë që e ka kontraktuar atë agjenci.
 
Brand identity    
Identitet i markës  
Mënyra se si kompania do që klienti ta perceptojë produktin ose markën e saj. Kompanitë mundohen ta mbyllin hendekun mes imazhit të markës dhe identitetit të markës.
 
Advertiser    
Reklamues  
Prodhuesi, kompania e shërbimeve, shitësi ose furnizuesi, i cili reklamon shërbimet ose produktet e tij.
 
Eighty-twenty rule    
Parimi 80-20  
Parim i thjeshtë, sipas të cilit, 80% e artikujve të një kategorie specifike produkti, konsumohen nga 20% e klientëve.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.