Hello : Glossary
 
A Glossary in Albanian | 195 terms
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
This is an online version of our publication called The Little Red Book. It contains a small glossary of Marketing, Advertising and Digital terminologjy in Albanian language.
 
Choose from the alphabet on the left to navigate the glossary, or download PDF version of the book (2.3 MB).
 
Some random terms from our glossary
 

Unique selling proposition USP    
Përparësi unike  
Përparësia unike e produktit ose e shërbimit, të cilin nuk e ka konkurrenca.
 
Copyright ©    
E drejtë autoriale  
E drejta autoriale mbron krijuesin e një materiali, duke ndaluar përdorimin e këtij materiali pa lejen a pranimin e krijuesit.
 
Holdover audience    
Audiencë e mbetur  
Përqindja e audiencës së një programi, e cila e ka parë ose dëgjuar programin pararendës në kanalin/stacionin e njëjtë.
 
Subliminal perception    
Perceptim i subkoshiencës  
Një porosi reklamuese që ndikon në subkoshiencë. Porosi pamore ose zanore, e cila kapet psikologjikisht, por jo me vetëdije.
 
National brand    
Markë kombëtare  
Markë e shpërndarë brenda një shteti. Mund të shpërndahet edhe brenda një rajoni ose lokaliteti.
 
A - C | D - K | L - P | Q - Z | Digital |
 
Recommend this page
 
Suggest new terms
If there is a term you'd like to suggest, that you think should be included in the glossary, please don't hesitate to write it on the comments below.